Get Adobe Flash player

postheadericon Witamy na naszej stronie!

Najbli?szy termin kursu:

Dodatkowe spotkanie organizacyjne z badaniem lekarskim w dniu 07.06.2018 o g. 19:30 - sala 38 w I LO

Najbli?sze wyk?ady rozpoczynaj? si? 12.06.2018 o g. 17:00 - sala 38 w I LO


Koszt badania lekarskiego po wej?ciu nowej ustawy to 200 z?

Najbli?szy kurs w cenie 1400 z? plus badanie lekarskie, ktre zrobisz na spotkaniu organizacyjnym.


UWAGA: Nowe zasady zapisywania si? na kurs prawa jazdy - czytaj poni?ej!OSK Kurs
jest ?widnickim O?rodkiem Szkolenia Kierowcw. Oferujemy szkolenie kandydatw na kierowcw kategorii B.
Uczymy na samochodach Skoda Fabia 1.2


Zwracamy uwag? na istotne kwestie bezpo?rednio zwi?zane z prowadzeniem samochodu, ktre w p?niejszej, ju? praktycznej nauce prowadzenia pojazdu, s? niezwykle przydatne i pomagaj? w sposb bezproblemowy przej?? przez pierwsze godziny szkolenia praktycznego. Nauczymy Ci? rwnie? podstawowych zachowa? podczas po?lizgu auta dzi?ki ?wiczeniom na trolejach (ma?e k?ka na tylnej osi pojazdu) - przejd? do zak?adki Jazda na trolejach aby zobacz filmy oraz poogl?daj zdj?cia w dziale Galeria.

Najwa?niejszym celem naszego o?rodka szkolenia jest takie wyszkolenie przysz?ych kierowcw, aby charakteryzowali si?:

-Umiej?tno?ci? w?a?ciwego zachowania si? w ka?dej sytuacji drogowej
-Bardzo dobr? znajomo?ci? przepisw ruchu drogowego
-Umiej?tno?ci? udzielenia pierwszej pomocy
-W?a?ciw? technik? i wysok? kultur? jazdy

Nowe zasady zapisywania si? na kurs prawa jazdy

W zwi?zku ze zmianami przepisw OSK KURS wprowadza przed ka?dym rozpocz?ciem nowego kursu spotkanie organizacyjne - pomo?emy Ci we wszystkim. Na spotkaniu deklarujecie Pa?stwo swj udzia? w danym kursie, za?atwiamy formalno?ci z tym zwi?zane, w tym badanie lekarskie oraz uzgadniamy sposb utworzenia Waszego profilu kandydata na kierowc? (PKK), ktry jest niezb?dny do rozpocz?cia szkolenia. Osoby posiadaj?ce Profil Kandydata na Kierowc? (PKK), mog? zg?osi? si? bezpo?rednio na wybrany przez siebie kurs.

PRZEKONAJ SI?, ?E ZDANIE EGZAMINU TO NIC TRUDNEGO!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Aby otrzyma? nowy dokument prawa jazdy nie b?d?c jeszcze kierowc? nale?y:

 1. Wype?ni? wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Z?o?y? wniosek (osobi?cie lub za pomoc? e-wniosku przes?anego na Elektroniczn? Skrzynk? Podawcz? urz?du) w Wydziale Komunikacji w?a?ciwym dla miejsca zameldowania wraz z za??cznikami: orzeczeniem lekarskim oraz aktualn?, kolorow? fotografi? o wymiarach 3,54,5 cm.
 3. Wydzia? Komunikacji utworzy tzw. Profil Kandydata na Kierowc? (PKK).
 4. Odebra? z Wydzia?u Komunikacji informacj? o wygenerowaniu PKK wraz z jego unikalnym numerem. Zapisa? si? na kurs na prawo jazdy w wybranym O?rodku Szkolenia Kierowcw (OSK) podaj?c nr PKK oraz numer PESEL. Mo?na zapisa? si? on-line (Patrz zak?adka Zapisz si? na Kurs).
 5. Uko?czy? szkolenie z wynikiem pozytywnym.
 6. W O?rodku Szkolenia Kierowcw za pomoc? systemu teleinformatycznego OSK dokona wpisu o pozytywnym uko?czeniu kursu i przekaza? t? informacj? do w?a?ciwego Wydzia?u Komunikacji.
 7. Zapisa? si? na egzamin w o?rodku egzaminowania kierowcw czyli Wojewdzkim O?rodku Ruchu Drogowego (WORD). Mo?na to zrobi? osobi?cie w WORD b?d? elektronicznie w przypadku dost?pno?ci odpowiedniej strony internetowej o?rodka, podaj?c numer PKK otrzymany z Wydzia?u Komunikacji oraz PESEL.
 8. Op?aci? egzamin.
 9. Je?eli spe?nione b?d? wszelkie wymogi prawne do przyst?pienia do egzaminu, WORD wyznaczy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 10. Zda? cz??? teoretyczn? i praktyczn? egzaminu na prawo jazdy.
 11. Za pomoc? systemu teleinformatycznego WORD dokona wpisu o pozytywnym wyniku egzaminu do PKK.
 12. Wydzia? Komunikacji sprawdzi zgodno?? danych w systemie oraz dokonanie wp?aty przez kandydata na kierowc? i zamwi dokument u producenta prawa jazdy.
 13. Polska Wytwrnia Papierw Warto?ciowych produkuje dokument. Wyprodukowane prawo jazdy zostaje przes?ane do w?a?ciwego wydzia?u.
 14. W Wydziale Komunikacji nast?puje zmiana statusu z kandydata na kierowc? na kierowc?.
 15. Prawo jazdy b?dzie mo?na odebra? w sposb okre?lony we wniosku tj. bezpo?rednio w Wydziale Komunikacji b?d? za po?rednictwem operatora (np. poczt?).

W testach ZdamyTo poznasz dok?adnie wszystkie aktualne pytania jakie mog? pojawi? si? na egzaminie pa?stwowym. S?owo w s?owo to samo oraz identyczne filmy i zdj?cia.
Zobacz testy na prawo jazdy.